روتاری انکودر EP50S

روتاری انکودر EP50S با قطر 8mm یک سنسور چرخشی است که طریقه عملکرد آن به این صورت است که به طور مداوم می چرخد و با تبدیل چرخش شفت به پالس های الکترونیکی اطلاعات مربوط به موقعیت و سرعت را ثبت می نماید و پالس های خروجی انکودر توسط یک واحد کنترل شمارش و ارزیابی می شوند.