انکودر مادگی ELTRA

انکودر وسیله ای است که جهت خروجی در پالس استفاده می شود که به دو نوع انکودر خطی (line encoder) یا انکودر دوار(Rotary encoder) دسته بندی می شود. همچنین انکودر وسیله ای است برای اندازه گیری جابه جایی از یک نقطه به نقطه ی دیگر این نوع انکودر در سایزها و ابعاد مختلف با دقت های متفاوت ساخته می شود.