فیوز Siba

فیوز نوعی رزیستور مقاومتی است که به عنوان وسیله ای وابسته برای حفاظت از جریان بالا عمل می کند و می تواند منبعی برای جریان باشد.

یکی از بهترین فیوزها، متعلق به فیوزهای شرکت سیبا Siba میباشد که دارای فیوزهای فشار قوی، فیوزهای استوانه ای، فیوزهای روغنی و… هستند.

فیوز فشار قوی سیبا Siba از پرکاربرد ترین محصولات هستند که ساختار آنها بدین صورت است که اتصال کوتاه را برای بازه زمانی مشخص فراهم کرده و اگر در آن دوره خاص عیب برطرف شود ، عنصر فیوز فشار قوی ایمن مانده، ذوب نمی شود و نمی شکند. عنصر فیوزها در داخل ظرف ضد هوا نگهداری می شود.

فیوز فشار قوی HRC دارای ویژگی زمان معکوس است، یعنی اگر مقدار جریان گسل زیاد باشد، زمان گسیختگی آنها کم است و برای جریان گسل با شدت کم ، زمان گسیختگی زیاد است.

جهت خرید فیوز سیبا تماس بگیرید.

02133993009   /   02133993055