انواع انکودر

انکودر hohner کد PR90H-22C1C-C

انکودر hohner کد PR90H-22C2C-C

انکودر hohner کد PR90H-22C1C-C

انکودر hohner کد PR90H-22C2C-C

انکودر hohner کد PR90H-21C3C-C

انکودر hohner کد PR90H-21C3C-C

انکودر hohner کد PR90H-21C1C-C

انکودر hohner کد PR90H-21C2C-C

انکودر hohner کد PR90H-21C1C-C

انکودر hohner کد PR90H-21C2C-C

انکودر hohner کد PR90H-22C3C-C

انکودر hohner کد PR90H-23C1C-C

انواع استابلایزر

استابلایزر STV-11-10

استابلایزر STV-11-15

استابلایزر STV-11-20

استابلایزر STW-33-30

استابلایزر STV-11-30

استابلایزر STW-33-20

استابلایزر STW-33-15

استابلایزر STW-33-10

استابلایزر STB-11-1000

استابلایزر STB-11-1500

استابلایزر STB-11-2000

استابلایزر STB-11-3000

سرج ارستر

سرج ارستر دیتا کد 5240050

سرج ارستر دیتا کد 5081645

سرج ارستر دیتا کد 5080282

سرج ارستر دیتا کد 5093270

سرج ارستر دیتا کد 5093252

سرج ارستر دیتا کد 5093023

سرج ارستر دیتا کد 5099803

سرج ارستر دیتا کد 5093996

سرج ارستر دیتا کد 5081800

سرج ارستر دیتا کد 5081793

سرج ارستر دیتا کد 5240085

سرج ارستر دیتا کد 5084020

مقالات
ترمیستور ptc

ترمیستور چیست؟

ترمیستورها مقاومت هایی هستند که به تغییرات دما واکنش نشان می دهند.  آن ها دستگاه هایی برای اندازه گیری دما هستند که از ویژگی تغییر مقاومت

ادامه ...

تریستور روسی بارگذاری شد.

تریستورهای کنترل فازعموما درفرکانس خط کار میکنند و به وسیله کموتاسیون طبیعی خاموش می شوند.زمان خاموش شدن ،درمحدوده ۵۰تا۱۰۰ میکرو ثانیه می باشد . این

ادامه ...