فیوز Siba

فیوز Siba

فیوز وسیله ای است که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیرمجاز محافظت می کند. اگر جریانی بیش از جریان نامی از فیوز بگذرد فیوز می سوزد و بدین ترتیب جریان برق، قطع خواهد شد. به عبارت ساده، فیوز وسیله ای حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی به کار می رود تا در مواقعی که جریانی بیشتر از حد مجاز از وسیله عبور می کند، با سوختن فیوز مدار قطع شود تا تجهیزات دیگر آسیبی نبینند.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3026956 سایز 254 میلی متر دارای ولتاژ 3.6 کیلو ولت دارای جریان 315-50 آمپر فیوز موتوری سیبا مناسب برای راه اندازی الکتروموتورها و حفاظت از ترانسفورماتورها می باشد و عملکرد آن به گونه ای است که در برابر جریان اتصال کوتاه ، واکنش ملایم تری را از خود نشان می دهند. انواع فیوز موتوری را می توان به دلیل تحمل جریان عبوری بیش از حد از مدار ، به عنوان فیوز کندکار نیز شناخت. این نوع فیوز از زیر مجموعه فیوز مینیاتوری می باشد.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3020153 سایز 292 میلی متر دارای ولتاژ 3.6 کیلو ولت دارای جریان 100-20 آمپر فیوز موتوری سیبا مناسب برای راه اندازی الکتروموتورها و حفاظت از ترانسفورماتورها می باشد و عملکرد آن به گونه ای است که در برابر جریان اتصال کوتاه ، واکنش ملایم تری را از خود نشان می دهند. انواع فیوز موتوری را می توان به دلیل تحمل جریان عبوری بیش از حد از مدار ، به عنوان فیوز کندکار نیز شناخت. این نوع فیوز از زیر مجموعه فیوز مینیاتوری می باشد.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3020253 سایز 292 میلی متر دارای ولتاژ 3.6 کیلو ولت دارای جریان 160-120 آمپر فیوز موتوری سیبا مناسب برای راه اندازی الکتروموتورها و حفاظت از ترانسفورماتورها می باشد و عملکرد آن به گونه ای است که در برابر جریان اتصال کوتاه ، واکنش ملایم تری را از خود نشان می دهند. انواع فیوز موتوری را می توان به دلیل تحمل جریان عبوری بیش از حد از مدار ، به عنوان فیوز کندکار نیز شناخت. این نوع فیوز از زیر مجموعه فیوز مینیاتوری می باشد.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3020054 سایز 292 میلی متر دارای ولتاژ 3.6 کیلو ولت دارای جریان 315-200 آمپر فیوز موتوری سیبا مناسب برای راه اندازی الکتروموتورها و حفاظت از ترانسفورماتورها می باشد و عملکرد آن به گونه ای است که در برابر جریان اتصال کوتاه ، واکنش ملایم تری را از خود نشان می دهند. انواع فیوز موتوری را می توان به دلیل تحمل جریان عبوری بیش از حد از مدار ، به عنوان فیوز کندکار نیز شناخت. این نوع فیوز از زیر مجموعه فیوز مینیاتوری می باشد.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3027156 سایز 403 میلی متر دارای ولتاژ 7.2 کیلو ولت دارای جریان 50-315 آمپر فیوز موتوری سیبا مناسب برای راه اندازی الکتروموتورها و حفاظت از ترانسفورماتورها می باشد و عملکرد آن به گونه ای است که در برابر جریان اتصال کوتاه ، واکنش ملایم تری را از خود نشان می دهند. انواع فیوز موتوری را می توان به دلیل تحمل جریان عبوری بیش از حد از مدار ، به عنوان فیوز کندکار نیز شناخت. این نوع فیوز از زیر مجموعه فیوز مینیاتوری می باشد.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3010853 سایز 442 میلی متر دارای ولتاژ 7.2 کیلو ولت دارای جریان 100-50 آمپر فیوز موتوری سیبا مناسب برای راه اندازی الکتروموتورها و حفاظت از ترانسفورماتورها می باشد و عملکرد آن به گونه ای است که در برابر جریان اتصال کوتاه ، واکنش ملایم تری را از خود نشان می دهند. انواع فیوز موتوری را می توان به دلیل تحمل جریان عبوری بیش از حد از مدار ، به عنوان فیوز کندکار نیز شناخت. این نوع فیوز از زیر مجموعه فیوز مینیاتوری می باشد.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3010953 سایز 442 میلی متر دارای ولتاژ 7.2 کیلو ولت دارای جریان 160-125 آمپر فیوز موتوری سیبا مناسب برای راه اندازی الکتروموتورها و حفاظت از ترانسفورماتورها می باشد و عملکرد آن به گونه ای است که در برابر جریان اتصال کوتاه ، واکنش ملایم تری را از خود نشان می دهند. انواع فیوز موتوری را می توان به دلیل تحمل جریان عبوری بیش از حد از مدار ، به عنوان فیوز کندکار نیز شناخت. این نوع فیوز از زیر مجموعه فیوز مینیاتوری می باشد.
صفحه1 از8