انکودر E40H8

انکودر E40H8> با قطر شفت 8mm و قطر بدنه 40 mm  این نوع انکودر می تواند با دریافت سیگنال ورودی ، خروجی را به صورت دیجیتال ارائه نماید و نهایت پالس خروجی 5000 پالس در خروجی