انکودر E50S8

انکودر E50S8 با قطر شفت 8mm و قطر بدنه 50mm و ارائه خروجی 3600 پالس در خروجی جهت نصب بر روی سرووموتور قابل استفاده می باشد.