ترانسدیوسر

ترانسدیوسر دستگاهی است که انرژی را از نوعی به نوع دیگر تبدیل می کند به عبارت دیگر ترانسدیوسر ها برای تبدیل یک کمیت فیزیکی به سیگنال الکتریکی متناظر با آن به کار می روند. انواع آن عبارتند از ترانسدیوسر قدرت ، ترانسدیوسر جریان و ترانسدیوسر ولتاژ . انواع مختلف تراسدیوسر را می توان در پروب های تبدیل PH به سیگنال الکتریکی ، میکروفون و سلول فتو الکتریک مورد استفاده قرار می گیرند .ترانسدیوسرها به طور گسترده در سیستم ها اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرند .ترانسدیوسر قادر است ولتاژ خروجی 4-20میلی آمپر را تامین نماید.