سرج ارستر کلاس B+C

سرج ارستر کلاس B+C (سرج ارستر ترکیبی) با کلاس 1+2 یکی از بالاترین سرج ارستر ها در کلاس حفاظتی در مقابل رعد برق می باشد این نوع سرج ارستر ها در مدل های سه پل و نول و دو پل و نول به همراه کنتاک خروجی می باشد.سرج ارستر B+C (سرج ارستر ترکیبی) با کلاس 1+2 جهت حفاظت از اضافه ولتاژ ناگهانی در حالت اضافه ولتاژ استفاده می گردد و در تابلو سازی، مخابرات، مراکز صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه بیشتر از این سرج ارستر B+C استفاده می شود و قابلیت تحمل 50 الی 150 کیلو آمپر را دارا می باشد.سرج ارستر , V25-B+C 1-280سرج ارستر , V25-B+C 1+NPE+FSسرج ارستر , V50-B+C 3+NPE+FSسرج ارستر PS3-B+C TNC+FS