سرج ارستر کلاس C+D

سرج ارستر کلاس C+D با تحمل ولتاژ 10 کیلو آمپر الی 20 کیلو آمپر، با خروجی کنتاکت باز جهت اتصال به PLC به صورت تک پل و سه پل می باشد.سرج ارستر C+D جهت حفاظت از رعد و برق در پایین حد 10 الی 20 کیلو آمپر در مدل های سرج ارستر تکفاز جهت حفاظت از فاز و سرچج ارستر حفاظت از فاز و نول و سرج ارستر سه فاز جهت حفاظت از سه فاز و نول