مقاومت ترمز اینورتر

به هر قطعه یا عنصری که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت الکتریکی گفته می شود .

انواع مقاومت ترمز اینورتر

مقاومت ترمز اینورتر در انواع مقاومت سرامیکی ، مقاومت لود بانک ، مقاومت اهمی در اهم و وات های مختلف قابل ارائه می باشد.
کلیه مقاومت های سرامیکی در توان های بالا به صورت دلخواه امکان پذیر می باشد.
کابرد مقاومت ها در ماشین کاری صنعتی ، توزیع توان الکتریکی ، تست بار ، سیستم UPS می باشد.