موتور مکسون DCX Program

موتور مکسون DCX Program چگالی گشتاور بالا و حرکت نرمی دارد. طراحی قوی این موتور که از آهن در ساخت آن استفاده نشده است این موتور را تبدیل به یک درایو پویا برای هر کاربردی نموده است. موتور مکسون DCX Program در اندازه های Ø 10 – 35 mm موجود است.