ولوم یا پتانسیومتر وسیله ای جهت اندازه گیری است که در واقع تقسیم کننده ولتاژ است و برای اندازه گیری پتانسیل الکتریکی (ولتاژ) استفاده می شود. ولوم ها یا پتانسیومترها از یک عنصر مقاومت تشکیل شده اند بنابراین یک تماس  لغزشی که در امتداد این عنصر حرکت می کند ، تماس الکتریکی خوبی را با یک قسمت از آن برقرار می کند ، پس از آن پایانه های برقی در انتهای هرعنصر ، مکانیسمی برقی را از یک سر به انتهای دیگر منتقل می کند.
جهت خرید ولوم BOURNS | ولوم AB | ولوم VISHAY با شماره های زیر تماس بگیرید.
33992998 21 0098 | 33999193 21 0098