کوپلینگ Sunjil

کوپلینگ انعطافی برای انتقال توان (گشتاور) از یک شفت به دیگری برای جبران مقادیر جزئی نامیزانی و اختلاف مورد استفاده قرار می گیرد. کوپلینگ در موارد خاص برای تعدیل لرزش یا عملکرد به عنوان فیوز در هنگام اضافه بار گشتاور ساختاری محافظتی فراهم می کند. به این دلیل، در انتقال برق صنعتی اغلب به جای کوپلینگ سخت و انعطاف ناپذیر نیاز به کوپلینگ انعطاف پذیر می باشد.
کوپلینگ سری SFC با قطر های داخلی 10*10 ، 8*8 و 10*8 ، قطر خارجی 29 و 38 میلی متر و ارتفاع 28 و 35 میلیمتر
کوپلینگ سری SRB با قطر های داخلی 10*10 ، 6*6 ، 8*6 و 10*8 ، 8*8 ، قطر خارجی 39 ، 19.1 ، 31.8 ، 32 ، 26.2 و 22.2 میلی متر و ارتفاع 56 ، 23 ، 44 ، 39 ، 31.5 و 26.5 میلیمتر
کوپلینگ سری SD با قطر های داخلی 10*10 ، 8*8 و 14*14 ، قطر خارجی31 ، 39 و 54 میلی متر و ارتفاع 39 ، 58 ، 38.5 و 44.8 میلیمتر
کوپلینگ سری SOH با قطر های داخلی 6*10 و 10*10 قطر خارجی 25 میلی متر و ارتفاع 32 میلیمتر