سری SD

کوپلینگ SD کد سفارش SDWA-39C 10*10 با گشتاور 10 N.M و 8000 دور با قطر داخلی 10*10 و قطر خارجی 39 و ارتفاع 39 میلیمتر کوپلینگ SD کد سفارش SDWA-54C 14*14 با گشتاور 44 N.M و 7000 دور با قطر داخلی 14*14 و قطر خارجی 54 و ارتفاع 58 میلیمتر کوپلینگ SD کد سفارش SDWB-31C 8*8 با گشتاور 6 N.M و 8500 دور با قطر داخلی 8*8 و قطر خارجی 31 و ارتفاع 38.5 میلیمتر کوپلینگ SD کد سفارش SDWC-39C 10*10 با گشتاور 10 N.M و 8000 دور با قطر داخلی 10*10 و قطر خارجی 39 و ارتفاع 44.8 میلیمتر