سری SFC

کوپلینگ SFC کد سفارش SFC-29 10*10 با گشتاور 0.35 N.M و 3000 دور با قطر داخلی 10*10 و قطر خارجی 29 و ارتفاع 28 میلیمترکوپلینگ SFC کد سفارش SFC-29 8*8 با گشتاور 0.35 N.M و 3000 دور با قطر داخلی 8*8 و قطر خارجی 29 و ارتفاع 28 میلیمترکوپلینگ SFC کد سفارش SFC-38 10*10 با گشتاور 1.35 N.M و 3000 دور با قطر داخلی 10*10 و قطر خارجی 38 و ارتفاع 35 میلیمترکوپلینگ SFC کد سفارش SFC-38 8*10 با گشتاور 1.35 N.M و 3000 دور با قطر داخلی 10*8 و قطر خارجی 38 و ارتفاع 35 میلیمتر